Obowiązek informacyjny

Jazda próbna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu celem rejestracji na jazdę próbną.

 

Szanowny Kliencie,

 

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest NAWROT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33B, Autoryzowany Partner Hyundai (dalej: Sprzedawca).

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Sprzedawcy (iod@nawrot.pl).

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), tj.:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która jest jednak niezbędna celem zamówienia jazdy
  próbnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu
  odbycia jazdy próbnej wybranym modelem samochodu;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz
  zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi;

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z jazdy próbnej.

 

Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji jazdy próbnej, a w przypadku zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Administrator może przekazywać Twoje dane ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Administrator może również powierzać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

 

Masz prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Rekrutacja przez www

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016):

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb rekrutacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb przyszłych rekrutacji realizowanych przez Nawrot Sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolny i nie ma wpływu na udział w obecnym procesie rekrutacji.

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest NAWROT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33B, Autoryzowany Partner Hyundai.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora (iod@nawrot.pl).

 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji oraz po niej, celem odpowiedzi na ewentualne roszczenia związane z tym procesem. Jeśli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat.

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem..

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Kontakt przez www

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 (OBOWIĄZKI INFORMACYJNE – KONTAKT PRZEZ WWW.)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu celem skontaktowania się ze mną.

 

Szanowny Kliencie,

 

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest NAWROT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce (55-095 Mirków) przy ul. Wrocławskiej 33B, Autoryzowany Partner Hyundai (dalej: Sprzedawca, Administrator).

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Sprzedawcy (iod@nawrot.pl).

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), tj.:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, która jest jednak niezbędna celem skontaktowania się
  z Tobą;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w celu
  nabycia usług lub towarów oferowanych przez Administratora
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz
  zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi;

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia kontaktu przez Sprzedawcę. Twoje dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym uzyskania przez Ciebie informacji od Sprzedawcy, a w przypadku zainteresowania zakupem samochodu – do momentu zawarcia umowy, a następnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Administrator może przekazywać Twoje dane ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście, gdy wystąpią one z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Administrator może również powierzać Twoje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

Masz prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.