Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Nawrot Sp. z o.o.

 

Administratorem Danych osobowych Klientów jest Nawrot Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 33B, 55-095 Mirków.

 

W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@nawrot.pl lub drogą tradycyjną pisemną na adres korespondencyjny siedziby Spółki Nawrot z dopiskiem „IOD”.

 

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku wypełniania przez Klienta formularza w celu: zapytania ofertowego, zakupu Produktów i usług Nawrot Sp. z o.o., zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, nie powinien odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Nawrot Sp. z o.o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Nawrot Sp. z o.o.

 

Nawrot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe są to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także że nie są przetwarzane dłużej, niż realizacja celów tego wymaga,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Nawrot Sp. z o.o. wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Zakres przetwarzanych przez Nawrot sp. z o.o. danych osobowych obejmuje różne kategorii danych w zależności od celu przetwarzania. W związku z aktywnością na stronie www Administratora zakres zbieranych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane pojazdu (identyfikacyjne, eksploatacyjne), adres.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej oraz korzystania z formularzy kontaktowych, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

 • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.nawrot.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
 • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do www.nawrot.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.nawrot.pl

 

Podstawa i cel przetwarzania

 

Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Nawrot Sp. z o.o. może być:

 • zgoda Klientów,
 •  konieczność realizacji umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do jej zawarcia,
 • szczególne przepisy prawa, które wymagają od Nawrot sp. z o.o przetwarzania danych osobowych,
 • uzasadniony interes administratora.

Dane przetwarzane są w celu:

 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 •  realizacji zamówień na Produkty i usługi Nawrot Sp. z o.o.
 • reakcji na informacje przesłane Nawrot Sp. z o.o. z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Nawrot Sp. z o.o. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Nawrot Sp. z o.o., o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Nawrot Sp. z o.o.

 

Nawrot Sp. z o.o. może przekazywać zebrane dane osobowe, innym podmiotom, o ile ma do tego podstawę prawną (np. ubezpieczycielom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania)

 

Nawrot sp. z o. o. może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na jego zlecenie, w tym np. dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Nawrot sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo skontaktować się z Administratorem w celu wykonania swoich uprawnień dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Nawrot sp. z o.o., w tym:

 • Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Obejmuje to także prawo do żądania kopii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • Sprostowania swoich danych osobowych, w tym uzupełniania niekompletnych danych w przypadku niedokładności danych;
 • Usunięcia danych osobowych, jeśli nie istnieje już legalna podstawa do ich przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba sprzeciwia się przetwarzaniu;
 • Żądania wydania i przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych);
 • Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jeśli osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji, która taki sprzeciw uzasadnia;
 • Złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)’

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Kontakt z Administratorem, celem wykonania praw może mieć miejsce w dowolnej formie, tj. elektronicznej, telefonicznej bądź w formie listownej.

 

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 

 • Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:
  przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania,
 • przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy i w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń z tą umową związanych,
 • przetwarzanie na podstawie odrębnych przepisów, odbywa się w czasie wynikającym z tych przepisów.

Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

 

Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

 

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.nawrot.pl i jej poddomen

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej, niepołączone z korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Administrator zbiera jedynie dane wskazane wyżej i donoszące się do aktywności użytkownika w sieci (logi, pliki cookies).

 

 

Korzystanie z formularza kontaktowego

 

Skorzystanie z formularzy kontaktowych, dostępnych na stronie www.nawrot.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu złożenia oferty, w celach kontaktowych, marketingowych.

 

 

Otrzymywanie bezpłatnych newsletterów

 

Otrzymywanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Nawrot Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.

 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter.

 

 

Partnerzy

 

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Nawrot Sp. z o.o.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.nawrot.pl.